İhale İlanları > TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 20 Adet Ekonomik Ömrünü Doldurmuş (EÖD) İş Makinası Satışı (TDL-SATIŞ-01)

          EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI (TDLSATIŞ-01)“kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Söğütözü Mah. 2180.Cad. No:10 06100Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 - 207 20 00 - 0 312 - 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  ihale@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı,

soyadı ve ünvanı                                 :  Mehmet Akif ÇALIMLI/ Uzman Yardımcısı

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  20 Adet E.Ö.D. Araç Satışı

b) Bulunduğu Yer                               :  TP Batman Bölge Müdürlüğü  İkmal Başmühendisliği Değerlendirme Sahası /Batman

c) Teslim Süresi                                  :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün (09. ºº-11³º / 13³º -16³º) saatleri arasında teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı taşıt/taşıtların tamamını Madde 12.5 'de belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı Yer                                :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 Çankaya/ANKARA AR-GE Daire Başkanlığı Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  18.04.2018 Saat 10.30

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) T.P. Genel Müdürlüğü’nde bulunan toplam 20 Adet E.Ö.D. Araç Satışı Türkiye Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname;

T.P. Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 602 no.lu odada görülebilir ve şartname bedeli 100.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) Teklifler, 18.04.2018 tarih ve saat 10.30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir.

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir taşıt için ekli listede belirtilen muhammen bedelin %3’ünden (Yüzde üç) az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.  Geçici teminat verilmemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 18.04.2018 Pazartesi günü saat: 10.30’da AR-GE Daire Başkanlığı Konferans Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 18.04.2018 tarihi, saat 14.30’da TP Genel Müdürlüğü AR-GE Daire Başkanlığı Konferans Salonu nda açık arttırma yapılacaktır.

5- Araçların görülmesine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale konusu Taşıtları Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü  İkmal Başmühendisliği Değerlendirme Sahasında mesai saatleri dâhilinde (09. ºº-11³º / 13³º -16³º) başvurarak bir refakatçi ile birlikte görebilirler. Taşıtların mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi yapılacaktır. İstekliler, İhale konusu taşıtları, ihale tarihi öncesi yerlerinde görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında, teslimden sonra taşıtın kendisine gösterildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. Taşıtların herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz sebebi değildir.

İhale dokümanları için tıklayınız