Sürdürülebilirlik

Çevre Koruma

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

Ortaklığımız faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların (kâğıt, pil, ambalaj atıkları, hurda aküler, atık variller, toner-kartuş, ömrünü tamamlamış lastikler, tıbbi atıklar, kimyasal atıklar, petrol döküntüleri) toplanarak geri dönüşüme kazandırılması sağlanmaktadır. Sondaj faaliyetleri sonucu oluşan atıkların olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması amacı ile yapılan pilot çalışmalarımız devam etmektedir. Bertaraf/Geri Kazanımı sağlanan atıklara ilişkin miktar bilgileri ve diğer dokümanları içeren kayıtlar tutulmakta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atık beyan sistemine bilgiler girilerek online olarak beyanlar yapılmaktadır. Söz konusu mevzuatlar gereğince hazırlanan atık yönetim planları Valiliklerden onay alınarak atık yönetiminde uygulamaya konulmaktadır.

 

 

ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI

5.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çalışmaları kapsamında; arama faaliyetlerimiz için Proje Tanıtım Dosyaları hazırlatılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden gerekli izin ve belgeler alınmaktadır.

 

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince; «Çevre Yönetim Birimi» kurulmuştur. Ortaklığımızın 21 adet tesisi için izin alma süreci tamamlanmıştır.

ÇEVRESEL BOYUT ETKİ DEĞERLENDİRME

TPAO işyerlerinde, faaliyetlerimizden etkilenen veya etkilenebileceğimiz taraflar gözetilerek, faaliyetlerimizin çevresel boyutları yaşam döngüsü yaklaşımı ile değerlendirilmekte ve çevresel etkiler ortaya konulmaktadır. Bu çevresel etkilerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi ve kontrol tedbirlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacı ile çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

ÇEVRE REHABİLİTASYONU

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek amacıyla, biyoremidasyon çalışmaları yapılmaktadır. Tüm sahalarda döküntülere müdahale amacıyla acil müdahale araç ve ekipmanları ve rehabilitasyona yönelik en modern çevre ürün ve ekipmanları kullanılmaktadır.

 

 

ACİL MÜDAHALE PLANI ÇALIŞMALARI

5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve söz konusu Kanuna bağlı olarak çıkartılan ve yürürlüğe giren mevzuatlara göre bu kapsamdaki işyerleri için  Acil Müdahale Planı ve Risk Değerlendirme Raporları oluşturulmaktadır. Bu tesislerde periyodik olarak Acil Müdahale Planı Eğitim ve Tatbikatları düzenlenmektedir. Tesislerde yürütülen faaliyetler sırasında meydana gelebilecek kirlenme olaylarına sistematik ve planlı bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

DENİZ PROJELERİ

Deniz projeleri kapsamında, çalışacak olan personele yönelik, alınması gereken eğitimler planlanarak, katılımları sağlanmaktadır. (BOSIET(Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training) /HUET(Helicopter Underwater Escape)/H2S Eğitimleri) Diğer taraftan, deniz projelerine ilişkin olarak yürütülen HSE çalışmaları kapsamında, Helikopterle Taşıma–Medivac, Petrol Kirliliğine Acil Müdahale, H2S Uyarı ve Kaçış Sistemi Kurulması, Atık Bertarafı, Yangın Ekipmanları Kurulum ve Kontrolü hizmet alımı çalışmaları yürütülmektedir.