Finance

IFRS Balance Sheet

  31.Ara.20 31.Ara.19
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 68.070 164.355
Finansal Yatırımlar 6.227 5.849
Ticari alacaklar 214.329 197.445
Stoklar 165.734 233.127
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 174.963 155.479
Toplam Dönen Varlıklar 629.323 756.255
DURAN VARLIKLAR    
Stoklar 44.191 44.129
Ticari alacaklar 190.940 214.855
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 90.247 122.755
Maddi duran varlıklar 7.697.951 7.706.113
Kullanım hakkı varlıkları 10.144 9.064
Maddi olmayan duran varlıklar 84.934 29.871
Diğer duran varlıklar 286.468 105.326
Toplam Duran Varlıklar 8.404.875 8.232.113
TOPLAM VARLIKLAR 9.034.198 8.988.368
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Kısa vadeli borçlar 194.184 425.635
Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri 5.593 8.020
Ticari borçlar 434.711 225.737
Dönem karı vergi yükümlülüğü 37.360 43.738
Karşılıklar 54.441 58.474
Diğer borçlar 112.252 132.163
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 838.541 893.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Uzun vadeli borçlar 2.083.588 1.844.365
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri 8.466 4.030
Ticari borçlar 7.669 7.669
Kuyu terk etme yükümlülükleri 664.934 636.884
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 49.995 57.903
Bonus karşılığı 92.729 122.027
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 345.155 271.873
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 215.118 241.321
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.467.654 3.186.072
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1.789.198 1.789.198
Yasal yedekler 3.415.902 3.348.232
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları -3247 -3.247
Yabancı para çevrim fonu -13.026 -5.532
Birikmiş karlar -460.824 -220122
Toplam Özkaynaklar 4.728.003 4.908.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 9.034.198 8.988.368
  31 December 2019 31 December 2018  
ASSETS      
CURRENT ASSETS      
Cash and cash equivalents 164.355 138.709  
Trade receivables 197.980 226.568  
Inventories 233.127 178.896  
Other receivables and current assets 160.793 129.043  
Derivative financial instruments   32.482  
Total Current Assets 756.255 705.698  
NON-CURRENT ASSETS      
Inventories 44.129 42.593  
Trade receivables 214.855 92.582  
Property, plant and equipment 7.595.023 8.291.727  
Long-term Lease 9.064    
Long-term Lease 17.946 13.657  
Intangible fixed assets 122.755 99.807  
Other non-current assets 105.327 90.177  
Total Non-Current Assets 8.109.099 8.630.534  
TOTAL ASSETS 8.865.354 9.336.241  
LIABILITIES AND EQUITY      
CURRENT LIABILITIES      
Trade payables 225.737 217.456  
Bank loans 425.635 129.185  
Financial Leasing Obligations 8.020    
Current tax liabilities 43.738 26.875  
Provisions 25.877 27.772  
Other payables and expense accruals 132.164 121.866  
Total Current Liabilities 861.171 523.154  
NON-CURRENT LIABILITIES      
Trade Payables 7.669    
Bank loans 1.844.365 2.203.384  
Financial Leasing Obligations 4.030    
Asset retirement obligation 636.884 465.416  
Provision for employment termination benefits 57.903 47.205  
Deferred tax liabilities 271.873 288.902  
Other non-current liabilities 241.321 122.507  
Total Non-Current Liabilities 3.064.045 3.127.414  
EQUITY      
Capital 1.789.198 1.789.198  
Legal reserves 3.348.232 3.004.535  
Accumulated gainiloss on remeasurement of defined benefit plans (3247) 118  
Currency translation reserves (5.532) (5.287)  
Retained earnings (188.513) 897.109  
Total Equity 4.940.138 5.685.673  
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 8.865.354 9.336.241  

*Amounts expressed in thousands of USD unless otherwise stated.

 

 

  31 December 2018 31 December 2017
ASSETS    
CURRENT ASSETS    
Cash and cash equivalents 138,709 176,564
Trade receivables 226,568 201,252
Inventories 178,896 131,033
Other receivables and current assets 129,043 520,084
Derivative financial instruments 32,482 49,084
Total Current Assets 705,698 1,078,017
NON-CURRENT ASSETS    
Inventories 42,593 40,874
Trade receivables 92,582 102,674
Investment property 99,807 167,131
Property, plant and equipment 8,291,727 7,675,160
Intangible fixed assets 13,657 10,400
Other non-current assets 90,177 187,823
Total Non-Current Assets 8,630,543 8,184,062
TOTAL ASSETS 9,336,241 9,262,079
LIABILITIES AND EQUITY    
CURRENT LIABILITIES    
Trade payables 217,456 292,333
Bank loans 129,185 64,439
Current tax liabilities 26,875 18,141
Provisions 27,772 38,325
Other payables and expense accruals 121,866 172,192
Total Current Liabilities 523,154 586,030
NON-CURRENT LIABILITIES    
Bank loans 2,203,384 2,450,543
Asset retirement obligation 465,416 475,306
Provision for employment termination benefits 47,205 57,108
Deferred tax liabilities 288,902 241,978
Other non-current liabilities 122,507 129,134
Total Non-Current Liabilities 3,127,414 3,354,069
EQUITY    
Capital 1,789,198 1,748,011
Legal reserves 3,004,535 2,983,849
Accumulated gainiloss on remeasurement of defined benefit plans 118 (1,236)
Currency translation reserves (5,287) (1,503)
Retained earnings 897,109 592,859 
Total Equity 5,685,673 5,321,980
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 9,336,241 9,262,079

*Amounts expressed in thousands of USD unless otherwise stated.
  31 December 2017 31 December 2016
ASSETS    
CURRENT ASSETS    
Cash and cash equivalents 225,648 141,474
Trade receivables 201,252 248,489
Inventories 131,033 300,540
Other receivables and current assets 64,015 54,183
Derivative financial instruments 456,069 498,874
Total Current Assets 1,078,017 1,243,560
NON-CURRENT ASSETS    
Cushion gas and linefill 40,874 40,606
Trade receivables 102,674 101,152
Investment property 167,131 167,131
Property, plant and equipment 7,675,431 7,098,301
Intangible fixed assets 10,129 7,193
Goodwill - 19,676
Other non-current assets 187,823 154,392
Total Non-Current Assets 8,184,062 8,049,360
TOTAL ASSETS 9,262,079 9,292,920
LIABILITIES AND EQUITY    
CURRENT LIABILITIES    
Trade payables 292,333 310,712
Bank loans 64,439 167,245
Current tax liabilities 18,141 100,909
Provisions 38,325 37,884
Other payables and expense accruals 172,792 185,730
Total Current Liabilities 586,030 802,480
NON-CURRENT LIABILITIES    
Bank loans 2,450,543 2,261,604
Asset retirement obligation 475,306 460,008
Provision for employment termination benefits 57,108 84,525
Deferred tax liabilities 241,978 289,048
Other non-current liabilities 129,134 82,519
Total Non-Current Liabilities 3,354,069 3,177,704
TOTAL LIABILITIES 3,940,099 3,980,184
EQUITY    
Capital 1,748,011 1,706,898
Legal reserves 2,983,849 2,773,925
Accumulated gainiloss on remeasurement of defined benefit plans (1,236) (1,161)
Currency translation reserves (1,503) 792
Retained earnings 592,859 832,282 
Total Equity 5,321,980 5,312,736
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 9,262,079 9,292,920

*Amounts expressed in thousands of USD unless otherwise stated.
  31 December 2016 31 December 2015
ASSETS    
CURRENT ASSETS    
Cash and cash equivalents 141,474 67,159
Trade receivables 248,489 213,695
Inventories 419,424 422,233
Other receivables and current assets 553,057 132,756
Derivative financial instruments - -
Total Current Assets 1,362,444 835,843
NON-CURRENT ASSETS    
Cushion gas and linefill 40,606 740,331
Trade receivables 101,152 143,729
Investment property 167,131 167,156
Property, plant and equipment 7,098,301 5,852,266
Intangible fixed assets 7,193 243,108
Goodwill 19,676 19,676
Other non-current assets 496,417 62,012
Total Non-Current Assets 7,930,476 7,228,278
TOTAL ASSETS 9,292,920 8,064,121
LIABILITIES AND EQUITY    
CURRENT LIABILITIES    
Trade payables 310,712 412,570
Bank loans 167,245 48,078
Current tax liabilities 100,909 12,716
Provisions 31,494 31,117
Other payables and expense accruals 185,730 121,491
Total Current Liabilities 796,090 625,972
NON-CURRENT LIABILITIES    
Bank loans 2,261,604 1,797,650
Asset retirement obligation 460,008 403,335
Provision for employment termination benefits 90,915 107,547
Deferred tax liabilities 289,048 354,861
Other non-current liabilities 82,519 103,736
Total Non-Current Liabilities 3,184,094 2,767,129
EQUITY    
Capital 1,706,898 1,664,158
Legal reserves 2,773,925 2,684,310
Accumulated gainiloss on remeasurement of defined benefit plans - -
Currency translation reserves 792 (7,648)
Retained earnings 831,121 330,200
Total Equity 5,312,736 4,671,020
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 9,292,920 8,064,121

*Amounts expressed in thousands of USD unless otherwise stated.
  31 December 2015 31 December 2014
ASSETS    
CURRENT ASSETS    
Cash and cash equivalents 67,159 121,011
Trade receivables 213,695 408,017
Inventories 422,233 451,795
Other receivables and current assets 132,756 342,840
Derivative financial instruments - 1,396
Total Current Assets 835,843 1,325,059
NON-CURRENT ASSETS    
Cushion gas and linefill 740,331 740,331
Trade receivables 143,729 46,423
Investment property 167,156 167,959
Property, plant and equipment 5,760,330 5,753,876
Intangible fixed assets 243,108 238,580
Goodwill 19,676 19,676
Other non-current assets 62,012 170,953
Total Non-Current Assets 7,136,342 7,137,798
TOTAL ASSETS 7,972,185 8,462,857
LIABILITIES AND EQUITY    
CURRENT LIABILITIES    
Trade payables 412,570 578,512
Bank loans 48,078 109,290
Current tax liabilities 12,716 28,202
Provisions 31,117 31,366
Other payables and expense accruals 121,491 247,454
Total Current Liabilities 625,972 992,824
NON-CURRENT LIABILITIES    
Bank loans 1,797,650 850,000
Asset retirement obligation 390,282 325,302
Provision for employment termination benefits 107,547 121,459
Deferred tax liabilities 339,085 371,053
Other non-current liabilities 103,736 13,374
Total Non-Current Liabilities 2,738,300 1,681,188
EQUITY    
Capital 1,664,158 1,664,158
Legal reserves 2,684,310 2,582,495
Accumulated gainiloss on remeasurement of defined benefit plans - (41)
Currency translation reserves (7,648) (52,157)
Retained earnings 267,093  1,592,390
Total Equity 4,607,913 5,786,845
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 7,972,185 8,462,857

*Amounts expressed in thousands of USD unless otherwise stated.