Sürdürülebilirlik

Etik İlkeler

2004 yılında çıkarılan 5176  sayılı  “Kamu  Görevlileri  Etik  Kurulu  Kurulması  ve  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Kamu  Görevlileri  Etik  Kurulu  tarafından  hazırlanan  ve  13.04.2005  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Kamu  Görevlileri  Etik  Davranış  İlkeleri  ile  Başvuru  Usul  ve  Esasları Hakkında Yönetmelik” ise, kamu görevlilerinin, görevlerini  yerine  getirirken  uymaları  gereken  genel  etik  ilke  ve  standartları  toplu  olarak  ortaya  koyması  bakımından önemlidir. Yönetmeliğin  amacı,  kamu  hizmetinde  etik  kültürünü  yerleştirmek,   kamu   görevlilerinin   görevlerini   yerine  getirirken   izlemesi   gereken   etik   davranış   ilkelerini   belirlemek,    bu    ilkelere    göre    hareket    etmelerine  yardımcı   olmak   ve   toplumun   kamu   idaresine   olan   güvenini artırmaktır. Kamu  görevlileri,  görevlerini  yürütürken  Yönetmelikte  belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.

KAMU ÇIKARLARI, ÖZEL ÇIKARIN ÜZERİNDE

  • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamak ve kullandırmamak, bu mal ve kaynakları israf etmemek,
  • Görevi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmek,

KAMU GÖREVLİSİ HALKIN HİZMETİNDE

  • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmak,
  • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmak; hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarına ve diğer muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmek,

İNSAN HAKLARINA SAYGI VE FIRSAT EŞİTİLİĞİ

  • Görevi, insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmek,
  • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmak,