Finans

UFRS'ye Göre Bilanço

  31.Ara.21 31.Ara.20
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 440.616 68.070
Finansal Yatırımlar 455.462 6.227
Ticari alacaklar 659 214.329
Stoklar 250.942 165.734
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 226.504 174.963
Toplam Dönen Varlıklar 1.374.183 629.323
DURAN VARLIKLAR    
Stoklar 44.191 44.191
Ticari alacaklar 301.753 190.940
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 7.156 90.247
Maddi duran varlıklar 8.427.645 7.697.951
Kullanım hakkı varlıkları 8.246 10.144
Maddi olmayan duran varlıklar 55.048 84.934
Diğer duran varlıklar 446.009 286.468
Toplam Duran Varlıklar 9.290.048 8.404.875
TOPLAM VARLIKLAR 10.664.231 9.034.198
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Kısa vadeli borçlar 418.718 194.184
Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri 5.604 5.593
Ticari borçlar 338.698 434.711
Dönem karı vergi yükümlülüğü 48.205 37.360
Karşılıklar 12.579 54.441
Diğer borçlar 257.175 112.252
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.080.979 838.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Uzun vadeli borçlar 2.127.392 2.083.588
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri 8.459 8.466
Ticari borçlar 71.860 7.669
Kuyu terk etme yükümlülükleri 637.370 664.934
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 35.976 49.995
Bonus karşılığı 92.729 92.729
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 348.746 345.155
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 304.365 215.118
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.626.897 3.467.654
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye       2.614.618,00             1.789.198,00
Yasal yedekler       3.495.809,00             3.415.902,00
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları -           6.166,00 -                  3.247,00
Yabancı para çevrim fonu -         25.318,00 -                13.026,00
Birikmiş karlar -        122.588,00 -              460.824,00
Toplam Özkaynaklar     5.956.355,00           4.728.003,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 10.664.231 9.034.198

 

  31.Ara.20 31.Ara.19
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 68.070 164.355
Finansal Yatırımlar 6.227 5.849
Ticari alacaklar 214.329 197.445
Stoklar 165.734 233.127
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 174.963 155.479
Toplam Dönen Varlıklar 629.323 756.255
DURAN VARLIKLAR    
Stoklar 44.191 44.129
Ticari alacaklar 190.940 214.855
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 90.247 122.755
Maddi duran varlıklar 7.697.951 7.706.113
Kullanım hakkı varlıkları 10.144 9.064
Maddi olmayan duran varlıklar 84.934 29.871
Diğer duran varlıklar 286.468 105.326
Toplam Duran Varlıklar 8.404.875 8.232.113
TOPLAM VARLIKLAR 9.034.198 8.988.368
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Kısa vadeli borçlar 194.184 425.635
Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri 5.593 8.020
Ticari borçlar 434.711 225.737
Dönem karı vergi yükümlülüğü 37.360 43.738
Karşılıklar 54.441 58.474
Diğer borçlar 112.252 132.163
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 838.541 893.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Uzun vadeli borçlar 2.083.588 1.844.365
Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri 8.466 4.030
Ticari borçlar 7.669 7.669
Kuyu terk etme yükümlülükleri 664.934 636.884
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 49.995 57.903
Bonus karşılığı 92.729 122.027
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 345.155 271.873
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 215.118 241.321
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.467.654 3.186.072
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1.789.198 1.789.198
Yasal yedekler 3.415.902 3.348.232
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları -3247 -3.247
Yabancı para çevrim fonu -13.026 -5.532
Birikmiş karlar -460.824 -220122
Toplam Özkaynaklar 4.728.003 4.908.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 9.034.198 8.988.368
  31 Aralık 2019 31 Aralık 2018  
VARLIKLAR      
DÖNEN VARLIKLAR      
Nakit ve nakit benzerleri 164.355 138.709  
Ticari alacaklar 197.980 226.568  
Stoklar 233.127 178.896  
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 160.793 129.043  
Türev finansal araçlar   32.482  
Toplam Dönen Varlıklar 756.255 705.698  
DURAN VARLIKLAR      
Stoklar 44.129 42.593  
Ticari Alacaklar (UV) 214.855 92.582  
Maddi Duran Varlıklar 7.595.023 8.291.727  
Kullanım Hakkı Varlıkları 9.064    
Maddi olmayan duran varlıklar 17.946 13.657  
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 122.755 99.807  
Diğer duran varlıklar 105.327 90.177  
Toplam Duran Varlıklar 8.109.099 8.630.534  
TOPLAM VARLIKLAR 8.865.354 9.336.241  
YÜKÜMLÜLÜKLER      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER      
Ticari borçlar 225.737 217.456  
Banka Kredileri 425.635 129.185  
Finansal Kiralamadan Kaynaklanan KV yükümlülükler 8.020    
Dönem karı vergi yükümlülüğü 43.738 26.875  
Karşılıklar 25.877 27.772  
Diğer borçlar 132.164 121.866  
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 861.171 523.154  
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER      
Uzun vadeli borçlanmalar 7.669    
Banka kredileri 1.844.365 2.203.384  
Finansal Kiralamadan Kaynaklanan UV yükümlülükler 4.030    
Kuyu terk etme yükümlülükleri 636.884 465.416  
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 57.903 47.205  
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 271.873 288.902  
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 241.321 122.507  
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.064.045 3.127.414  
ÖZKAYNAKLAR      
Sermaye 1.789.198 1.789.198  
Yasal yedekler 3.348.232 3.004.535  
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları (3247) 118  
Yabancı para çevrim fonu (5.532) (5.287)  
Birikmiş karlar (188.513) 897.109  
Toplam Özkaynaklar 4.940.138 5.685.673  
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 8.865.354 9.336.241  

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.

 

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 138,709 176,564
Ticari alacaklar 226,568 201,252
Stoklar 178,896 131,033
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 129,043 520,084
Türev finansal araçlar 32,482 49,084
Toplam Dönen Varlıklar 705,698 1,078,017
DURAN VARLIKLAR    
Stoklar 42,593 40,874
Ticari alacaklar 92,582 102,674
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 99,807 167,131
Maddi duran varlıklar 8,291,727 7,675,160
Maddi olmayan duran varlıklar 13,657 10,400
Diğer duran varlıklar 90,177 187,823
Toplam Duran Varlıklar 8,630,543 8,184,062
TOPLAM VARLIKLAR 9,336,241 9,262,079
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Ticari borçlar 217,456 292,333
Banka Kredileri 129,185 64,439
Dönem karı vergi yükümlülüğü 26,875 18,141
Karşılıklar 27,772 38,325
Diğer borçlar 121,866 172,192
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 523,154 586,030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Banka kredileri 2,203,384 2,450,543
Kuyu terk etme yükümlülükleri 465,416 475,306
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 47,205 57,108
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 288,902 241,978
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 122,507 129,134
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,127,414 3,354,069
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1,789,198 1,748,011
Yasal yedekler 3,004,535 2,983,849
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları 118 (1,236)
Yabancı para çevrim fonu (5,287) (1,503)
Birikmiş karlar 897,109 592,859 
Toplam Özkaynaklar 5,685,673 5,321,980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 9,336,241 9,262,079

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 225,648 141,474
Ticari alacaklar 201,252 248,489
Stoklar 131,033 300,540
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 64,015 54,183
Türev finansal araçlar 456,069 498,874
Toplam Dönen Varlıklar 1,078,017 1,243,560
DURAN VARLIKLAR    
Yastık ve hat dolum gazı 40,874 40,606
Ticari alacaklar 102,674 101,152
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 167,131 167,131
Maddi duran varlıklar 7,675,431 7,098,301
Maddi olmayan duran varlıklar 10,129 7,193
Şerefiye - 19,676
Diğer duran varlıklar 187,823 154,392
Toplam Duran Varlıklar 8,184,062 8,049,360
TOPLAM VARLIKLAR 9,262,079 9,292,920
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Ticari borçlar 292,333 310,712
Banka Kredileri 64,439 167,245
Dönem karı vergi yükümlülüğü 18,141 100,909
Karşılıklar 38,325 37,884
Diğer borçlar 172,792 185,730
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 586,030 802,480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Banka kredileri 2,450,543 2,261,604
Kuyu terk etme yükümlülükleri 475,306 460,008
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 57,108 84,525
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 241,978 289,048
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 129,134 82,519
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,354,069 3,177,704
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3,940,099 3,980,184
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1,748,011 1,706,898
Yasal yedekler 2,983,849 2,773,925
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları (1,236) (1,161)
Yabancı para çevrim fonu (1,503) 792
Birikmiş karlar 592,859 832,282 
Toplam Özkaynaklar 5,321,980 5,312,736
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 9,262,079 9,292,920

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 141,474 67,159
Ticari alacaklar 248,489 213,695
Stoklar 419,424 422,233
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 553,057 132,756
Türev finansal araçlar - -
Toplam Dönen Varlıklar 1,362,444 835,843
DURAN VARLIKLAR    
Yastık ve hat dolum gazı 40,606 740,331
Ticari alacaklar 101,152 143,729
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 167,131 167,156
Maddi duran varlıklar 7,098,301 5,852,266
Maddi olmayan duran varlıklar 7,193 243,108
Şerefiye 19,676 19,676
Diğer duran varlıklar 496,417 62,012
Toplam Duran Varlıklar 7,930,476 7,228,278
TOPLAM VARLIKLAR 9,292,920 8,064,121
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Ticari borçlar 310,712 412,570
Banka Kredileri 167,245 48,078
Dönem karı vergi yükümlülüğü 100,909 12,716
Karşılıklar 31,494 31,117
Diğer borçlar 185,730 121,491
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 796,090 625,972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Banka kredileri 2,261,604 1,797,650
Kuyu terk etme yükümlülükleri 460,008 403,335
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 90,915 107,547
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 289,048 354,861
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 82,519 103,736
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,184,094 2,767,129
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1,706,898 1,664,158
Yasal yedekler 2,773,925 2,684,310
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları - -
Yabancı para çevrim fonu 792 (7,648)
Birikmiş karlar 831,121 330,200
Toplam Özkaynaklar 5,312,736 4,671,020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 9,292,920 8,064,121

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 67,159 121,011
Ticari alacaklar 213,695 408,017
Stoklar 422,233 451,795
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 132,756 342,840
Türev finansal araçlar - 1,396
Toplam Dönen Varlıklar 835,843 1,325,059
DURAN VARLIKLAR    
Yastık ve hat dolum gazı 740,331 740,331
Ticari alacaklar 143,729 46,423
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 167,156 167,959
Maddi duran varlıklar 5,760,330 5,753,876
Maddi olmayan duran varlıklar 243,108 238,580
Şerefiye 19,676 19,676
Diğer duran varlıklar 62,012 170,953
Toplam Duran Varlıklar 7,136,342 7,137,798
TOPLAM VARLIKLAR 7,972,185 8,462,857
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Ticari borçlar 412,570 578,512
Banka Kredileri 48,078 109,290
Dönem karı vergi yükümlülüğü 12,716 28,202
Karşılıklar 31,117 31,366
Diğer borçlar 121,491 247,454
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 625,972 992,824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Banka kredileri 1,797,650 850,000
Kuyu terk etme yükümlülükleri 390,282 325,302
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 107,547 121,459
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 339,085 371,053
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 103,736 13,374
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,738,300 1,681,188
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1,664,158 1,664,158
Yasal yedekler 2,684,310 2,582,495
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları - (41)
Yabancı para çevrim fonu (7,648) (52,157)
Birikmiş karlar 267,093  1,592,390
Toplam Özkaynaklar 4,607,913 5,786,845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 7,972,185 8,462,857

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.