Hizmetlerimiz

Jeokimya

DENİZDE HİDROKARBON ARAMACILIĞI

Gaz hidratlar, içerdikleri yüksek oranda metan hacmi nedeniyle geleceğin enerji kaynağı olarak görülmektedirler. Bu nedenle, Türkiye Petrolleri ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığıyla, gaz hidrat kaynaklarının varlığı ve kökeni, oluşum mekanizması ve yaklaşık rezervinin belirlenmesine yönelik etüt ve araştırma projesi yürütülmektedir.

Hidrokarbon aramacılığı açısından önemli bir yöntem olan denizde jeokimyasal prospeksiyon çalışmaları, deniz alanlarında yer altından yüzeye doğru gerçekleşen makro ve mikro hidrokarbon sızıntılarının multidisipliner bakış açısıyla değerlendirilmesini ve hidrokarbon arama faaliyetlerinde ve çevresel değerlendirmelerde kullanılmasını kapsamaktadır.

 

KARA ALANLARINDA HİDROKARBON ARAMACILIĞI

Yaygın olgunlaşma parametrelerinin cevap veremediği örneklere ve ayrımı güç karışım petrollerine yeni bir soluk getirebilecek hidrokarbon kökenli elmaslara (diamondoid) yönelik projeler yürütülmektedir.

Belirli bölgelerdeki hidrokarbon potansiyelinin ne zaman, ne kadar, hangi hidrokarbon tipinde oluştuğunu belirlemek amacıyla konvansiyonel ve ankonvansiyonel projeler yürütülmektedir.

Üretim sahalarının geliştirilmesine yönelik rezervuar jeokimyası ilkelerinin uygulanmasıyla ilgili çalışmalar Ar-Ge Merkezi’nde hem proje hem de dış hizmet olarak sürdürülmektedir.

   

Açılan kara ve deniz kuyularındaki operasyonel faaliyetlerin analizler üzerindeki etkisininin giderilmesi, üretim atık sularının çevreye en az zarar verecek şekilde nihai deşarjı gibi kirliliğe ilişkin çalışmalar geçmişten günümüze gerçekleştirilmektedir.

Dünya’da artan enerji talebine cevaben yeni bir kaynak olarak karşımıza çıkan bitümlü şeyllere yönelik çalışmalar Türkiye Petrolleri, TKİ ve MTA ortaklı olarak yürütülmekte, bu çalışmalarda bitümlü şeyl rezerv tespiti, şeyllerden sentetik petrol-gaz üretimi ve bitümlü şeyl yakıtlı termik santrallerde enerji üretimi gibi başlıklar üzerinde çalışılmaktadır.