Hizmetlerimiz

Sedimantoloji ve Rezervuar Jeolojisi

Sedimantoloji ve Rezervuar Jeolojisi kaya birimlerinin çökel-rezervuar fasiyeslerini, sedimantolojisini, çökelme ortamlarını ve diyajenetik özelliklerini saptar; sekans stratigrafi prensipleri ile sedimantolojik olarak modeller; örtü ve rezervuar kayaların özelliklerini ve yayılımlarını belirler.

 

X-Işınları Difraksiyonu (XRD)

XRD metodu ile kırıntı ve karot örnekleri üzerinde tüm kaya ve kil minerolojisi analizleri yapılmaktadır. Kristal sistemlerinden yararlanarak mineral tayini yapılır ve göreceli yüzdeleri hesaplanır.

 

 

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM/EDS)

Taramalı  elektron mikroskobu mikro ve nano ölçekte fotomikrograflar üreterek, bir kayacın mineral morfolojisini, kil çeşitlerini, mikrogözenek sistemlerinin değerlendirilmesini sağlar. EDS Analizi ile numunenin elementel kompozisyonunu belirlenir ve SEM-EDS analitik elementel dağılım haritası yapılır.

Sedimantolojik Analizler
Kuyudan gelen kırıntı ve alınan karot örnekleri üzerinde önce litolojik analiz yapılarak ince kesit örnekleri hazırlanır. İnce kesitler üzerinden yapılan petrografik incelemelerde bileşen tanımlamaları, matriks ve çimento özellikleri, gözeneklilik tipleri ve görsel bollukları, çökel fasiyes tanımlamaları ve ortam yorumları ile diyajenez çalışmaları yapılır.

 

Fasiyes Dağılımı ve Haritalama
Sedimantolojik veriler bölge stratigrafisi verileriyle birlikte değerlendirilerek, potansiyel rezervuar fasiyeslerin özellikleri, dağılımları ve ortamları belirlenir. Belirlenen farklı fasiyesler ve bu fasiyeslerin dağılımları haritalanır.

Sekans Stratigrafisi

Elektrik loglar kullanılarak çökel fasiyesler farklı litolojik ve sedimantolojik özelliklerine göre korele edilir, sekans stratigrafi prensipleri çatısı altında kuyu korelasyonu yapılır ve bir bölge içindeki yayılımları belirlenir.

Saha çalışmaları
Sahada mostra veren birimlerde litolojik çalışmaları yürütülür, yapılması gereken sedimantolojik ve stratigrafik analizler için numune alımı gerçekleştirilir. Kuyu başında da litolojik ve petrografik çalışmalar yapılır.