Hizmetlerimiz

Stratigrafi

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BİYOSTRATİGRAFİ

Basenin jeolojik evriminin ve petrol sisteminin anlaşılabilmesi açısından formasyonların yaşı, fasiyes özellikleri ve stratigrafik ilişkilerinin ortaya koyulması büyük önem taşır.

Mikropaleontoloji, palinoloji ve nannoplankton disiplinleri başta olmak üzere bölgesel ve global ölçekteki çalışmalarda birçok farklı fosil grubunda da konusunda deneyimli biyostratigraflar, stratigrafik problemlerin çözülmesinde yer almaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip uzman kadro TP Ar-Ge Merkezi laboratuvarlarının yanı sıra kuyu başı ve arazide yapılan ‟real-time″ analizler ile yüksek çözünürlükte biyostratigrafik çalışmalar yapmaktadır.

Farklı paleocoğrafik kuşaklara sahip ülkemiz jeolojisi açısından bölgesel çalışmalar büyük önem arz etmekte olup hem Atlantik, hem de Paratetis Sistemlerinde global ve bölgesel biyozonasyonlar kullanılmakta, böylece doğu ile batı arasında köprü görevi gören oldukça detaylı analizler gerçekleştirilmektedir.

Merkezimizde yapılan Ar-Ge projelerindeki biyostratigrafik çalışmalar kapsamında petrografi, jeokimya, izotop, XRD gibi diğer disiplinlerin de desteğiyle jeolojik evrimde büyük öneme sahip stratigrafik dönemler aydınlatılmaktadır.

 

SEKANS STRATİGRAFİSİ

Silisiklastik ve karbonat rezervuarlarında, yanal ve dikey yönde çökelimin krono-stratigrafik ve fasiyes ilişkilerini ortaya koymak için yüksek çözünürlükte biyostratigrafik ve petrografik çalışmalar kullanılmaktadır. Basenin jeolojik evrimini ortaya koymakta yaygın olarak kullanılan bir metot olan sekans stratigrafi, petrol aramacılığında büyük önem arz etmektedir.

Günümüzün gelişen teknolojisiyle yürütülen AR-GE projelerimizde kuyu ve saha dataları kullanılarak, özellikle ülkemizde yaygın olan karbonat rezervuarlar da başta olmak üzere sekans stratigrafi uygulamaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarla, aramacılıktaki verimliliğin artırılması, yeni keşif imkanları sağlanması, risk ve maliyet düşürülmesi hedeflenmektedir.