Finans

UFRS'ye Göre Bilanço

  31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 138,709 176,564
Ticari alacaklar 226,568 201,252
Stoklar 178,896 131,033
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 129,043 520,084
Türev finansal araçlar 32,482 49,084
Toplam Dönen Varlıklar 705,698 1,078,017
DURAN VARLIKLAR    
Stoklar 42,593 40,874
Ticari alacaklar 92,582 102,674
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 99,807 167,131
Maddi duran varlıklar 8,291,727 7,675,160
Maddi olmayan duran varlıklar 13,657 10,400
Diğer duran varlıklar 90,177 187,823
Toplam Duran Varlıklar 8,630,543 8,184,062
TOPLAM VARLIKLAR 9,336,241 9,262,079
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Ticari borçlar 217,456 292,333
Banka Kredileri 129,185 64,439
Dönem karı vergi yükümlülüğü 26,875 18,141
Karşılıklar 27,772 38,325
Diğer borçlar 121,866 172,192
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 523,154 586,030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Banka kredileri 2,203,384 2,450,543
Kuyu terk etme yükümlülükleri 465,416 475,306
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 47,205 57,108
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 288,902 241,978
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 122,507 129,134
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,127,414 3,354,069
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1,789,198 1,748,011
Yasal yedekler 3,004,535 2,983,849
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları 118 (1,236)
Yabancı para çevrim fonu (5,287) (1,503)
Birikmiş karlar 897,109 592,859 
Toplam Özkaynaklar 5,685,673 5,321,980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 9,336,241 9,262,079

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 225,648 141,474
Ticari alacaklar 201,252 248,489
Stoklar 131,033 300,540
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 64,015 54,183
Türev finansal araçlar 456,069 498,874
Toplam Dönen Varlıklar 1,078,017 1,243,560
DURAN VARLIKLAR    
Yastık ve hat dolum gazı 40,874 40,606
Ticari alacaklar 102,674 101,152
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 167,131 167,131
Maddi duran varlıklar 7,675,431 7,098,301
Maddi olmayan duran varlıklar 10,129 7,193
Şerefiye - 19,676
Diğer duran varlıklar 187,823 154,392
Toplam Duran Varlıklar 8,184,062 8,049,360
TOPLAM VARLIKLAR 9,262,079 9,292,920
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Ticari borçlar 292,333 310,712
Banka Kredileri 64,439 167,245
Dönem karı vergi yükümlülüğü 18,141 100,909
Karşılıklar 38,325 37,884
Diğer borçlar 172,792 185,730
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 586,030 802,480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Banka kredileri 2,450,543 2,261,604
Kuyu terk etme yükümlülükleri 475,306 460,008
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 57,108 84,525
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 241,978 289,048
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 129,134 82,519
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,354,069 3,177,704
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3,940,099 3,980,184
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1,748,011 1,706,898
Yasal yedekler 2,983,849 2,773,925
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları (1,236) (1,161)
Yabancı para çevrim fonu (1,503) 792
Birikmiş karlar 592,859 832,282 
Toplam Özkaynaklar 5,321,980 5,312,736
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 9,262,079 9,292,920

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
  31 Aralık 2016 31 Aralık 2015
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 141,474 67,159
Ticari alacaklar 248,489 213,695
Stoklar 419,424 422,233
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 553,057 132,756
Türev finansal araçlar - -
Toplam Dönen Varlıklar 1,362,444 835,843
DURAN VARLIKLAR    
Yastık ve hat dolum gazı 40,606 740,331
Ticari alacaklar 101,152 143,729
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 167,131 167,156
Maddi duran varlıklar 7,098,301 5,852,266
Maddi olmayan duran varlıklar 7,193 243,108
Şerefiye 19,676 19,676
Diğer duran varlıklar 496,417 62,012
Toplam Duran Varlıklar 7,930,476 7,228,278
TOPLAM VARLIKLAR 9,292,920 8,064,121
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Ticari borçlar 310,712 412,570
Banka Kredileri 167,245 48,078
Dönem karı vergi yükümlülüğü 100,909 12,716
Karşılıklar 31,494 31,117
Diğer borçlar 185,730 121,491
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 796,090 625,972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Banka kredileri 2,261,604 1,797,650
Kuyu terk etme yükümlülükleri 460,008 403,335
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 90,915 107,547
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 289,048 354,861
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 82,519 103,736
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,184,094 2,767,129
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1,706,898 1,664,158
Yasal yedekler 2,773,925 2,684,310
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları - -
Yabancı para çevrim fonu 792 (7,648)
Birikmiş karlar 831,121 330,200
Toplam Özkaynaklar 5,312,736 4,671,020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 9,292,920 8,064,121

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
  31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 67,159 121,011
Ticari alacaklar 213,695 408,017
Stoklar 422,233 451,795
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 132,756 342,840
Türev finansal araçlar - 1,396
Toplam Dönen Varlıklar 835,843 1,325,059
DURAN VARLIKLAR    
Yastık ve hat dolum gazı 740,331 740,331
Ticari alacaklar 143,729 46,423
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 167,156 167,959
Maddi duran varlıklar 5,760,330 5,753,876
Maddi olmayan duran varlıklar 243,108 238,580
Şerefiye 19,676 19,676
Diğer duran varlıklar 62,012 170,953
Toplam Duran Varlıklar 7,136,342 7,137,798
TOPLAM VARLIKLAR 7,972,185 8,462,857
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Ticari borçlar 412,570 578,512
Banka Kredileri 48,078 109,290
Dönem karı vergi yükümlülüğü 12,716 28,202
Karşılıklar 31,117 31,366
Diğer borçlar 121,491 247,454
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 625,972 992,824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Banka kredileri 1,797,650 850,000
Kuyu terk etme yükümlülükleri 390,282 325,302
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 107,547 121,459
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 339,085 371,053
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 103,736 13,374
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,738,300 1,681,188
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1,664,158 1,664,158
Yasal yedekler 2,684,310 2,582,495
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları - (41)
Yabancı para çevrim fonu (7,648) (52,157)
Birikmiş karlar 267,093  1,592,390
Toplam Özkaynaklar 4,607,913 5,786,845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 7,972,185 8,462,857

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
  31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
VARLIKLAR    
DÖNEN VARLIKLAR    
Nakit ve nakit benzerleri 121,011 1,234,169
Ticari alacaklar 408,017 318,298
Stoklar 451,795 437,899
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar 342,840 151,834
Türev finansal araçlar 1,396 -
Toplam Dönen Varlıklar 1,325,059 2,142,200
DURAN VARLIKLAR    
Yastık ve hat dolum gazı 740,331 740,331
Ticari alacaklar 46,423 71,559
İştirakler - 26,636
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 167,959 114,581
Maddi duran varlıklar 5,753,876 3,638,979
Maddi olmayan duran varlıklar 204,207 248,103
Şerefiye 54,049 -
Diğer duran varlıklar 170,953 136,371
Toplam Duran Varlıklar 7,137,798 4,976,560
TOPLAM VARLIKLAR 8,462,857 7,118,760
YÜKÜMLÜLÜKLER    
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Ticari borçlar 578,512 306,360
Banka Kredileri 109,290 61,402
Dönem karı vergi yükümlülüğü 28,202 57,952
Karşılıklar 11,753 9,683
Diğer borçlar 267,067 327,497
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 994,824 762,894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    
Banka kredileri 850,000 51,358
Kuyu terk etme yükümlülükleri 325,302 287,948
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 121,459 132,541
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 371,053 305,390
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 13,374 53,931
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,681,188 831,168
ÖZKAYNAKLAR    
Sermaye 1,664,158 980,349
Yasal yedekler 2,582,495 2,804,886
Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları / kayıpları (41) (41)
Yabancı para çevrim fonu (52,157) (37,600)
Birikmiş karlar 1,592,390  1,777,104 
Toplam Özkaynaklar 5,786,845 5,524,698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 8,462,857 7,118,760

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.