Finans

UFRS'ye Göre Gelir Tablosu

  2021 2020
Hasılat 3.420.227 1.802.171
Satışların maliyeti -1.097.126 -906.354
Brüt Kâr 2.323.101 895.817
Genel yönetim giderleri -142.643 -130.606
Arama giderleri -265.846 -166.069
Satış ve dağıtım giderleri -470.835 -224.734
Değer düşüklüğ (net) 94.630 -91.298
Diğer kazançlar/ (kayıplar) 15.618 -29.865
Finansman gideri öncesi vergi öncesi kârı 1.554.025 253.245
Finansman Gideri -202.518 -283.374
Sürdürülen faaliyetler öncesi faaliyet karı 1.351.507 -30.129
Vergi Gideri -107.944 -142.903
Gelir vergisi gideri -103.360 -68.862
Vadeli vergi gideri -4.584 -74.041
Dönem net kârı  1.243.563 -173.032
Diğer kapsamlı gelir      
Aktüeryal kazanç/kayıp -3.596 0
Ertelenmiş vergi geliri 677  
Yabancı para çevrim fonundaki değişim -12.292 -7.494
Toplam Kapsamlı Gelir 1.228.352 -180.526
  2020 2019
Hasılat 1.802.171 2.246.157
Satışların maliyeti -906.354 -774.969
Brüt Kâr 895.817 1.471.188
Genel yönetim giderleri -140.373 -150.331
Arama giderleri -166.069 -619.536
Satış ve dağıtım giderleri -224.734 -122.655
Finansal gelirler / (giderler) - net -241.879 -127.730
Diğer kazançlar/ (kayıplar) -152.891 -1.133.360
Vergi öncesi kâr  -30.129 -682.424
Vergi Gideri -142.903 -74.538
Gelir vergisi gideri -68.862 -91.224
Vadeli vergi gideri -74.041 16.686
Dönem net kârı  -173.032 -756.962
Diğer kapsamlı gelir      
         Actuarial gain loss 0 -3365
Yabancı para çevrim fonundaki değişim -7.494 -245
Toplam Kapsamlı Gelir -180.526 -760.572

 

    2019 2018
Hasılat   2.246.157 2.056.811
Satışların maliyeti   (765.783) (646.023)
Brüt Kâr   1.480.374 1.410.788
Genel yönetim giderleri   (150.331) (160.737)
Arama giderleri   (619.536) (167.418)
Satış ve dağıtım giderleri   (122.655)  (95.163) 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler   (1.130.816) -
Finansal gelirler / (giderler) - net   (121.879)  (178.163)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   (2.544) (73.809)
Vergi öncesi kâr    (667.387) 735.498
Vergi Gideri   (74.538) (364.628)
Dönem net kârı    (667.387) 370.870
Diğer kapsamlı gelir        
Tanımlanmış fayda planları   (3.365) 1354
Yabancı Para Çevrim Farkları   (245) (3.784)
Toplam Kapsamlı Gelir   (745.535) 368.440

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
    2018 2017
Hasılat   2,056,811 1,679,211
Satışların maliyeti   (646,023) (919,881)
Brüt Kâr   1,410,788 759,330
Genel yönetim giderleri   (160,737) (124,741)
Arama giderleri   (167,418) (109,684)
Satış ve dağıtım giderleri   (95,163) (100,053)
Finansal gelirler / (giderler) - net   (178,163) (151,560)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   (73,809) (243,399)
Vergi öncesi kâr    735,498 29,893
Vergi Gideri   (364,628) (39,716)
Gelir vergisi gideri   (303,509) (87,083)
Vadeli vergi gideri   (61,119) 47,367
Dönem net kârı    370,870 (9,823)
Diğer kapsamlı gelir        
         Actuarial gain loss   1,354 (75)
Yabancı para çevrim fonundaki değişim   (3,784) (2,295)
Toplam Kapsamlı Gelir   368,440 (12,193)

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
    2017 2016
Hasılat   1,679,211 1,442,159
Satışların maliyeti   (837,087) (858,463)
Brüt Kâr   842,124 583,696
Genel yönetim giderleri   (124,741) (132,582)
Arama giderleri   (109,684) (110,789)
Pazarlama ve satış giderleri   (104,992) (194,411) 
Değer düşüş giderleri   (297,418) 441,602
Finansal gelirler / (giderler) - net   (151,560) (207,557)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   23,836 301,357
Vergi öncesi kâr    29.893 681,316
Vergi Gideri   (87,083) (159,160)
Ertelenmiş Vergi    47,367 68,380
Dönem net kârı   (9,823) 590,536
Diğer kapsamlı gelir        
Yabancı para çevrim fonundaki değişim   (2,295) 8,440
Actuarial gain loss   (75) (1,161)
Toplam Kapsamlı Gelir   (12,193) 597,815

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.

 

    2016 2015
Hasılat   1,274,667 1,589,280
Satışların maliyeti   (858,463) (907,250)
Brüt Kâr   416,204 682,030
Genel yönetim giderleri   (132,582) (130,215)
Arama giderleri   (110,789) (273,997)
Pazarlama ve satış giderleri   (26,919) (28,846)
Değer düşüş giderleri   441,602 (1,081,229)
Finansal gelirler / (giderler) - net   (112,334) (77,880)
Kur farkı kazanç / (kayıpları)   (95,223) (54,329)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   301,357 (130,899)
Vergi öncesi kar    681,316 (1,095,365)
Vergi Gideri   (90,780) (77,643)
Dönem net karı   590,536 (1,173,008)
Diğer kapsamlı gelir        
Yabancı para çevrim fonundaki değişim   8,440 (8,765)
Toplam Kapsamlı Gelir   598,976 (1,181,773)

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.
    2015 2014
Hasılat   1,589,280 3,326,127
Satışların maliyeti   (904,891) (2,024,570)
Brüt Kâr   684,389 1,301,557
Genel yönetim giderleri   (130,215) (234,962)
Arama giderleri   (273,997) (110,825)
Pazarlama ve satış giderleri   (28,846) (74,685)
Değer düşüş giderleri   (1,081,229) (462,437)
Türev araç gelirleri - net   - 16,908
Finansal gelirler / (giderler) - net   (76,739) 4,486
Kur farkı kazanç / (kayıpları)   (54,329) (30,853)
Diğer kazançlar/ (kayıplar)   (130,899) 77,468
Vergi öncesi kar    (1,091,865) 486,657
Vergi Gideri   (78,343) (209,985)
Dönem net kârı    (1,170,208) 276,672
Diğer kapsamlı gelir        
Yabancı para çevrim fonundaki değişim   (8,765) (14,557)
Toplam Kapsamlı Gelir   (1,178,973) 262,115

*Tutarlar bin ABD Doları cinsinden verilmiştir.